Du er her: Hovudsida  >  Grunnbok  >  Grunnbok  >  13 (Ei verd utan grenser)   >  Test deg sjølv  >  Utfyllingsoppgåver  >  Globalisering
   
  13. EI VERD UTAN GRENSER
 
Oppgåver
 
Test deg sjølv
 
Første utgåve (2006)
 
Tilleggsstoff
 
Streif som lydbok
 
Til læraren
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Globalisering

Skriv inn ord/omgrep som manglar


Ein føresetnad for aukande globalisering er den utviklinga, som har gjort det mogleg å sende informasjon, varer, tenester og menneske over lengre avstandar raskare og billegare enn før. I tillegg har fleire politiske vedtak i nasjonale og internasjonale organ i dei siste tiåra fremja globaliseringsprosessen, først og fremst i form av .


globalisering er eit resultat av at marknadene for varer og tenester har utvida seg kraftig. Bakgrunnen er betre transport- og kommunikasjonsteknologi, i tillegg til at har blitt den rådande økonomiske ideologien i verda. Den økonomiske konkurransen i verdshandelen fører til at dei store selskapa vel å flytte produksjonen til land der produksjonskostnadene, først og fremst , er låge. Det gjeld særleg produksjon, for eksempel produksjon av klede og bildeler.


Store selskap er blitt vanlege. Desse enorme selskapa har i andre land enn der morselskapet er registrert. Ofte får dei svært gunstige rammevilkår i produksjonslanda, for eksempel når det gjeld , fordi produksjonslanda underbyr kvarandre for å dra til seg bedrifter.


I Kina og India, dei to landa som har flest fattige menneske i verda, har auka kraftig. Ei slik utvikling kjem ikkje automatisk dei fattigaste i eit samfunn til gode, men er i alle fall eit godt utgangspunkt.


For å betre vilkåra for internasjonal handel og investeringar over landegrensene blei (WTO) oppretta i 1995. Målet er å auke den økonomiske veksten gjennom å liberalisere verdshandelen.


« Tilbake